ข้อตกลงและเงื่อนไข

รายละเอียดและเงื่อนไข – แพ็คเก็จ ไลฟ์ มีท อีท (LIVE|MEET|EAT Package)
สิ่งที่รวมอยู่ในแพ็คเก็จ